วิถีชีวิตของอิมามฮุเซน บินอฺะลี (อฺ) ตอนที่ ๒

436

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ)เป็นผู้ที่มีจริยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด(ศ)และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนท่านอะลี(อฺ)เป็นผู้ได้รับมรดกทางด้านคุณงามความดีและเกียรติยศมาจากท่านตาและบิดาของท่านโดยที่ได้รับเอาแบบอย่างอันสูงส่งมาจากบุคคลทั้งสอง

เราถือว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องยึดถือเอาวิถีชีวิตของท่านอิมามฮุเซน(อฺ)มาปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคมอันเลวร้ายของเราให้หวนกลับสู่สภาพที่ดีเลิศสำหรับเราในอนาคต

ในที่นี้ เราจะกล่าวถึงเรื่องราวบางส่วนที่ได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของอิมามฮุเซน(อฺ)

วิถีชีวิตที่ ๒.

ครั้งหนึ่งคนรับใช้ของท่าน(อฺ)กระทำผิดอย่างหนึ่งซึ่งมีโทษที่ท่าน(อฺ) จำเป็นต้องสั่งให้เฆี่ยน แต่เขาร้องว่า

“โอ้นายข้า อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ตรัสว่า : “…..และบรรดาผู้ที่ข่มความโกรธไว้ได้…..” (อาลิอิมรอน: ๑๓๔)

ท่าน(อฺ)กล่าวว่า “จงปล่อยเขา”

คนรับใช้พูดต่อไปอีกว่า “พระองค์ตรัสว่า “…..และบรรดาผู้ให้การอภัยต่อปวงมนุษย์…..” (อาลิอิมรอน: ๑๓๔)

ท่าน(อฺ)กล่าวว่า “บัดนี้ฉันให้อภัยแก่เจ้าแล้ว”

คนรับใช้พูดอีกว่า

“โอ้นายของข้าพระองค์ตรัสว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผู้ประพฤติการดี” (อาลิอิมรอน: ๑๔๘)

ท่าน(อฺ)กล่าวว่า

“บัดนี้ เจ้าเป็นอิสระแล้วต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮฺ และสำหรับเจ้าจะได้รับเพิ่มอีกเท่าหนึ่งจากที่ข้าเคยให้แก่เจ้า”

-อ้างอิง…. กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า ๑๘๔, อัล-ฟูศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๕๙