จริยธรรมสุดยอด ๑๐ ประการ จากท่านอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา(อ)

37

จริยธรรมสุดยอด ๑๐ ประการ จากท่านอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา(อ)

ท่านอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา(อ) กล่าวถึง จริยธรรมที่สูงสุดยอดมี ๑๐ ประการดังนี้

(๑) รักษาสัจจะไว้โดยวาจา

(๒) รักษาสัจจะไว้โดยความเดือดร้อน

(๓) บริจาคแก่ผู้ขอ

(๔) มีมารยาทที่ดีงาม

(๕) มีความบากบั่นในการทำงาน

(๖) มีไมตรีต่อญาติมิตร

(๗) มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนบ้าน

(๘) รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

(๙) ให้เกียรติต่อแขก

(๑๐) หัวใจของสิ่งเหล่านี้คือความละอาย