เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ “ดุอาอฺกุเมล” ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ (ตอนที่๒)

71

เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับ “ดุอาอฺกุเมล” ต้นทุนชีวิตของมนุษยชาติ (ตอนที่๒)

ประการที่สอง การรู้จักตนเอง

ดุอาอ์กุเมล สอนให้มนุษย์รู้จักตนเอง เพื่อนำไปสู่การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า หมายถึงเมื่อมนุษย์เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มนุษย์ก็จะเข้าใจถึงความอ่อนแอของตนเอง มนุษย์จะรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีอะไรเลย หากไร้ซึ่งความเมตตาของพระองค์ มนุษย์จะวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์ในที่สุด

ดุอาอ์กุเมล ได้สอนให้มนุษย์เข้าใจว่า มนุษย์คือผู้ยากไร้ ผู้อ่อนแอ มนุษย์ไม่มีวันที่จะคงอยู่ได้หากปราศจากความเมตตาของพระองค์ มนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามบทบัญญัติของพระองค์โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ดุอาอ์กุเมล ได้อธิบายถึงความทุกข์ยาก การลงโทษทัณฑ์ในวันแห่งการตัดสิน เพื่อสอนให้มนุษย์รู้ว่า บางครั้งมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะต้านทานความทุกข์ยากแห่งโลกนี้ได้ ดังนั้นความทุกข์ยากในโลกหน้ามากมายยิ่งกว่าหลายเท่า มนุษย์จึงต้องออกห่างจากหนทางที่นอกเหนือจากหนทางของพระองค์ให้มากที่สุด เพื่อความรอดพ้นจากความทุกข์ยากแห่งอาคิเราะฮ์

ประการที่สาม รู้จักขั้นตอนวิธีสู่การเป็นบ่าวที่แท้จริง

ดุอาอ์กุเมล ได้สอนวิธีการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นบ่าวที่แท้จริง เพราะเมื่อมนุษย์ต้องการจะปฏิบัติสิ่งใด มนุษย์จะเลือกวิธีการที่มั่นคง และรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จทันที เช่นเดียวกันการเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์ก็มีแนวทางที่มั่นคงและรวดเร็ว ดุอาอ์กุเมลได้สอนวิธีการเหล่านั้นแก่มนุษย์ ขั้นตอนแรกคือ การเตาบัต (กลับเนื้อกลับตัว) และการขออภัยโทษต่อพระองค์ “อัลลอฮุมมัฆฟิรลี” ขั้นตอนที่สอง คือขอความอนุเคราะห์จากพระองค์ หมายถึงให้เรากล่าวว่า โอ้พระองค์ ขอพระองค์อย่าได้ทรงทอดทิ้งข้า ฯ พระองค์ ขอพระองค์ได้ทรงจับข้าฯ พระองค์ไว้ให้มั่น ขั้นตอนที่สาม คือวิงวอนขอด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจากพระองค์ หมายถึงให้เข้าใจว่าตนเองนั้นไม่มีราคาอะไร และวิงวอนขอจากพระองค์ เสมือนหนึ่งยาจกผู้ต่ำต้อยที่หิวโหย กำลังรอคอยการหยิบยื่นจากผู้มีเมตตา

ขั้นตอนสุดท้าย คือการปกปิดความบกพร่องของผู้อื่นเนื่องจากว่าสิ่งที่มนุษย์วิงวอนขอจากพระองค์ สิ่งนั้นมนุษย์จะต้องวิงวอขอจากพระองค์แก่มนุษย์ผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน มนุษย์จะต้องระมัดระวังไม่ให้ดุนยามาครอบงำเขาได้ มิฉนั้นมนุษย์จะไม่รู้สึกว่าเขานั้นเป็นผู้ต่ำต้อยในสายตาของตัวเอง และจะไม่วิงวอนขอ หรือขออภัยโทษจากพระองค์

ดุอาอ์กุเมล สอนให้มนุษย์มีความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ดุอาอ์กุเมล สอนให้มนุษย์ร่ำร้องไห้ ดุอาอ์กุเมลสอนให้มนุษย์อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้า และสอนให้มนุษย์ต่อสู้กับอารมณ์ฝ่ายต่ำของตนเอง ดุอาอ์กุเมล สอนให้มนุษย์ศอลาวาตแก่ศาสดามุฮัมมัด (ศ) และลูกหลานของศาสดามุฮัมมัด (ศ)