เรื่องน่ารู้ 35 ประการเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในอิสลาม

12

เรื่องน่ารู้ 35 ประการเกี่ยวกับข้อต้องปฏิบัติในอิสลาม

 1. ต้องเผยแผ่สัจธรรมแก่ผู้อื่น (ตามความรู้ความสามารถของตน)
 2. กำจัดสิ่งแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายออกจากทางสัญจร
 3. บอกทางให้แก่ผู้ที่หลงทาง
 4. จงลุกขึ้นทำการต่อสู้ถ้ามีการกดขี่ทุกรูปแบบ
 5. จงพูดความจริงต่อหน้าผู้ปกครองที่อธรรม
 6. จงแต่งงาน และการแต่งงานที่ดีที่สุดนั้นต้องมีการใช้จ่ายน้อย และวุ่นวายน้อยที่สุด
 7. จงเขียนสัญญาเมื่อเวลาจะมีการกู้ยืม
 8. จงยกสภาพของคนใช้ให้มีการกินอยู่เหมือนๆ อย่างนายจ้าง
 9. จงกินและดื่มให้หมดภาชนะ อย่าให้เหลือสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย
 10. จงแปรงฟันบ่อยๆ เท่าที่สามารถ
 11. เมื่อมีขบวนแห่ศพเคลื่อนผ่านมาจงยืนขึ้น ไม่ว่าศพนั้นจะเป็นศพของผู้ที่นับถือศาสนาใดก็ตาม
 12. จงรักษาความสะอาด เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา
 13. เมื่อแขก (ผู้มาเยี่ยม) จะกลับบ้านเจ้าของบ้านต้องออกไปส่งถึงประตู ถ้ามีรั้วก็ถึงประตูรั้ว
 14. เมื่อจะกระทำกิจกรรมใดๆ ที่เป็นผลดีต่อสังคม จงกระทำอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะกระทำสิ่งนั้นวันละนิดละน้อยก็ตาม
 15. จงรักษาคำมั่นสัญญา
 16. จงให้อภัยภรรยาวันละ 70 ครั้ง (อภัยวันละหลายๆ ครั้ง )
 17. จงห่างไกลสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งชักนำไปสู่ความชั่วช้า
 18. เมื่อจะทำกิจกรรมใดๆ ต้องทำเพื่ออัลลอฮฺ เช่น เมื่อจะบริจาคสิ่งใดๆ ก็ตาม ไม่ต้องให้ใครรู้โดยเฉพาะสื่อมวลชน
 19. เมื่อจะไปไหนมาไหนต้องสวมรองเท้าเสมอ
 20. จงให้เพื่อนบ้านมีอาหารกินอย่างที่เรามี
 21. เมื่อพบศพผู้ใด ไม่ว่าศพนั้นจะนับถือศาสนาใด ถ้าเห็นแล้วต้องนำศพนั้นไปฝัง ห้ามนำศพนั้นไปเผา
 22. จงปฏิบัติต่อศพอย่างสุภาพ อ่อนโยน ห้ามหักแขน หักขาศพ ไม่ว่าศพนั้นจะเป็นใคร
 23. จงตรงต่อเวลาในการใช้หนี้สิน และจงผ่อนปรนลูกหนี้
 24. จงจ่ายค่าแรงของผู้ที่ใช้แรงงานก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้ง (ให้จ่ายเร็วๆ)
 25. จงช่วยกันทำลายความชั่วช้าที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ
 26. เมื่อจะทำนิติกรรมใดๆ ต้องมีพยานผู้ชายอย่างน้อยสองคนหรือผู้หญิงสี่คน
 27. จงขี่สัตว์เมื่อมันเหมาะสมที่จะขี่ และจงลงจากหลังของมันเมื่อมันเหนื่อย เมื่อลงแล้วต้องเอาสัมภาระบนหลังลงด้วย
 28. เมื่อจะเข้าบ้านของตัวเองหรือบ้านของผู้ใดต้องให้สัญญาณโดยกล่าวคำทักทายคนในบ้านนั้นด้วยคำว่า “อัสสะลามุอะลัยกุม” แปลว่า “ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน”
 29. มารดาควรให้นมของตนเองแก่บุตรเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจึงสามารถตั้งครรภ์บุตรคนต่อไปได้ (ทั้งนี้เพื่อให้มารดาและเด็กมีความสมบูรณ์แข็งแรง)
 30. เมื่อเด็กอายุ 7 ขวบ ให้เริ่มสอนหนังสือ รวมทั้งมารยาท และจริยธรรม และเมื่ออายุ ได้ 10 ขวบ ให้แยกที่นอนระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย
 31. จงชักชวนให้มนุษย์กระทำความดี และยับยั้งการกระทำความชั่ว
 32. จงช่วยกันและร่วมมือกันทำลายความชั่วทุกรูปแบบที่มันทำลายตัวเองและสังคม
 33. ต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรม
 34. จงต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้ชนะกิเลสหรืออำนาจใฝ่ต่ำของตนเอง
 35. ต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อมวลมนุษย์มีเอกภาพเดียวกัน และ ให้มนุษยชาติมีความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน การทำความดีตามทรรศนะอิสลามคือ เมื่อกระทำความดีไปแล้วต้องให้สังคมได้รับผลประโยชน์จากการกระทำของผู้ปฏิบัติการกระทำความดีเพื่อตนเองคนเดียวนั้นยังไม่พอต้องชักชวนให้ผู้อื่นกระทำความดีด้วย พร้อมๆ กันนั้นก็ต้องช่วยกันกำจัดความชั่วร้ายทุกรูปแบบที่มักเกิดขึ้นในสังคมของเรา ข้อใช้ให้ปฏิบัติยังมีอีกเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากที่กล่าวถึงแล้ว (ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ต่อไปในภายหลัง)