การรู้จักพระเจ้า(ตอนที่๘)

13

การรู้จักพระเจ้า(ตอนที่๘)

คุณลักษณะเชิงนิเสธ

ทุกคุณลักษณะซึ่งบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงมีตำหนิและข้อบกพร่องนั้น เรียกว่าคุณลักษณะเชิงนิเสธ องค์ของพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่องหรือตำหนิใดทั้งสิ้น คุณลักษณะใดที่เป็นข้อบกพร่องสำหรับพระเจ้า จำเป็นต้องถูกปฏิเสธทั้งสิ้น

คุณลักษณะเชิงนิเสธบางประการ

(1) พระเจ้าไม่ทรงมีองค์ประกอบ : สิ่งมีชีวิตทุกประเภทย่อมถูกประกอบขึ้นมาจากสองส่วนหรือมากกว่านั้น ถูกเรียกว่า สิ่งอันมีองค์ประกอบ แต่พระเจ้าไม่ทรงมีองค์ประกอบใด และไม่ทรงมีภาคี เพราะทุกสิ่งอันมีองค์ประกอบนั้นย่อมต้องพึ่งพาองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่ง ถ้าไม่มีองค์ประกอบส่วนนั้น ก็ไม่อาจมีขึ้นมาได้ หากพระเจ้าทรงมีองค์ประกอบพระองค์ก็ย่อมต้องพึ่งพาส่วนประกอบอื่น องค์ของพระองค์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่อง และไม่อาจเป็นพระเจ้าและ “วาญิบุ้ลวุญูด” ได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกองค์ประกอบต่างก็ต้องการสาเหตุแห่งการเกิด เพื่อให้แต่ละส่วนเข้ามาประกอบกัน หากพระเจ้าทรงมีองค์ประกอบแล้วละก็ ไม่มีทางเลือกใดนอกจาก ต้องการสาเหตุ องค์ที่ซึ่งบกพร่องและมีความต้องการสาเหตุเพื่อให้เกิดเป็นองค์ประกอบได้นั้น ย่อมไม่ใช่ “วาญิบุ้ลวุญูด”

(2) พระเจ้าไม่ทรงมีเรือนร่าง : เพราะเรือนร่างย่อมต้องมีองค์ประกอบของเรือนร่างนั้น เมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าพระองค์ไม่ทรงมีองค์ประกอบ ฉะนั้น พระองค์ก็ไม่ทรงมีเรือนร่างด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกเรือนร่างย่อมต้องการพื้นที่เพื่อให้บังเกิดขึ้นมา เมื่อไม่มีพื้นที่ย่อมเกิดไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างพื้นที่ขึ้นมา พระองค์ย่อมไม่ต้องพึ่งพาสิ่งนั้น สิ่งมีชีวิตซึ่งมีเรือนร่างและมีความต้องการพื้นที่ ย่อมไม่อาจเป็น “วาญิบุ้ลวุญูด”และพระเจ้าได้

(3) พระเจ้าไม่อาจถูกมองเห็นได้ : หมายความว่า ไม่อาจถูกมองเห็นโดยอาศัยดวงตา เพราะดวงตานั้นมองเห็นเฉพาะสิ่งอันมีเรือนร่างหรือมีลักษณะเข้าองค์ประกอบที่จะมองเห็นได้ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าเรายืนยันแล้วว่า พระเจ้าไม่ทรงมีเรือนร่าง ดังนั้น พระองค์จึงไม่อาจถูกมองเห็นได้นั่นเอง

(4) พระเจ้าไม่ทรงเบาปัญญา : เพราะเรายืนยันมาแล้วพระเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ในทุกสรรพสิ่ง ความรอบรู้ของพระองค์นั้นไร้ซึ่งขอบเขตและข้อจำกัดใด ความเบาปัญญาและความไม่รู้เป็นข้อบกพร่องและข้อตำหนิ ซึ่งไม่มีวันเกิดขึ้นกับการมีอยู่อันสมบูรณ์แบบของพระองค์ได้เลย

(5) พระเจ้าไม่ทรงอ่อนแอและไร้ซึ่งความสามารถ : เพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องเดชานุภาพของพระองค์ว่า พระองค์ทรงเดชานุภาพในทุกเรื่อง พระองค์ไม่ไร้ความสามารถในการดำเนินกิจการใดทั้งปวง เดชานุภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์นั้นไม่อาจจินตนาการถึงขอบเขตใดทั้งสิ้น การอ่อนแอและไร้ซึ่งความสามารถนั้นเป็นข้อบกพร่องอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นกับองค์ของพระองค์เป็นอันขาด