การรู้จักพระเจ้า(ตอนที่๖)

5

การรู้จักพระเจ้า(ตอนที่๖)

คุณลักษณะถาวรบางประการ

(1) เดชานุภาพ : พระเจ้าคือองค์ผู้ทรงเดชานุภาพ หมายความ ว่า พระองค์ทรงมีความสามารถที่จะทำการงานใดก็ได้ ไม่มีวันที่จะไร้ความสามารถในการทำกิจการงานใด ไม่มีวันถูกบีบบังคับให้ต้องทำหรือไม่ต้องทำ ความสามารถของพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัดและข้อจำกัดใด เดชานุภาพของพระองค์นั้นไม่สิ้นสุด

(2) ความรู้ : พระเจ้าคือองค์ผู้ทรงรอบรู้ หมายความว่า พระองค์ทรงรู้ในทุกเรื่องราวและในทุกสรรพสิ่ง พระองค์ทรงมีความรู้ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งและทุกเหตุการณ์ในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดปิดบังพระองค์ได้ กระทั่งพระองค์ทรงรับรู้ทุกความคิดและเจตนาของปวงบ่าวของพระองค์ พระองค์ทรงครอบคลุมเหนือในทุกสภาวการณ์ทุกสรรพสิ่ง

(3) ดำรงชีพ : พระเจ้าทรงมีพระชนม์ชีพและทรงดำรงอยู่ หมายความว่า พระองค์ทรงดำเนินกิจการงานของพระองค์ไปตามความรู้และเดชานุภาพของพระองค์ พระเจ้าไม่เหมือนสิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่การมีชีวิตของสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยการเคลื่อนไหว การหายใจ และการกินอาหาร ทว่าเนื่องจากพระองค์ทรงดำเนินกิจการงานทั้งปวงตามความรู้และเดชานุภาพของพระองค์ การดำรงอยู่ของพระองค์จึงถูกยืนยัน

(4) เจตนารมณ์ : พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ หมายความว่า พระองค์ทรงดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระองค์ ไม่เหมือนไฟที่ไม่มีเจตนาเผาสิ่งอื่นใด (นอกจากต้องมีตัวแปรอื่น) การมีอยู่ของพระองค์นั้นเป็นการมีอยู่อันสมบูรณ์แบบซึ่งบริหารกิจการงานทั้งหลายตามเจตนารมณ์ ไม่มีความบกพร่องเช่นตัวแปรที่ไร้ซึ่งเจตนา

(5) มองเห็น : พระเจ้าทรงประจักษ์แจ้งและทรงมองเห็น หมายความว่า พระองค์ทรงมองเห็นอุบัติการณ์และเหตุการณ์ทุกอย่างไม่มีสถานการณ์ใดที่ซ่อนเร้นจากการประจักษ์แจ้งของพระองค์ไปได้

(6) ได้ยิน : พระเจ้าคือผู้ทรงได้ยิน หมายความว่า พระองค์ทรงได้ยินทุกอย่าง และไม่มีเสียงที่เล็ดลอดไปจากการได้ยินของพระองค์เลย

(7) ดั้งเดิม : พระองค์ทรงเป็นองค์เดิม หมายความว่า พระองค์ทรงเคยดำรงตลอดมาและการไม่มีอยู่ไม่ได้อยู่ก่อนหน้าพระองค์

(8) นิรันดร: พระองค์ทรงเป็นองค์นิรันดร์ หมายความว่า พระองค์จะทรงดำรงอยู่ตลอดไปและตลอดกาล ไม่มีวันที่การสูญสิ้นจะบังเกิดกับพระองค์

พระเจ้าทรงดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ การดำรงอยู่และองค์ของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงไม่ทรงต้องพึ่งการมีจากสิ่งอื่นใด พระองค์เคยดำรงอยู่ตลอดมา และจะดำรงอยู่ตลอดกาล ไม่มีใครหรือสิ่งอื่นใดที่จะให้การมีแก่พระองค์ แล้วจะสกัดกั้นพระองค์ได้พระองค์ทรงอยู่เหนือกาลเวลา ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

(9) ตรัสแจ้ง : พระเจ้าคือผู้ทรงมีพจนารถ หมายความว่า พระองค์ทรงสามารถที่จะเผยข้อเท็จจริงให้ทุกสรรพสิ่งและทรงทำให้สิ่งเหล่านั้นเข้าใจในเป้าหมายของพระองค์คุณลักษณะเหล่านี้ ถูกขนานนามว่าคือ คุณลักษณะถาวรของพระองค์ และถูกยืนยันสำหรับองค์แห่งพระเจ้า