อิสลามกับการบริโภค

14

อิสลามกับการบริโภค

หากเราได้วิเคราะห์ตรวจสอบข้อบัญญัติและหลักคาสอนทั้งมวลของอิสลามให้ดี เราจะประจักษ์ถึงข้อเท็จจริงประการหนึ่งนั่นคือ หลักคำสอนต่างๆ ของอิสลามมิได้จํากัดเฉพาะความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของมนุษย์เพียงเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม อิสลามได้ให้ความสําคัญทั้งสองด้านของมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือ ด้านจิตวิญญาณและด้านร่างกายของมนุษย์และได้กำหนด แบบแผนที่ละเอียดอ่อนไวสําหรับทั้งสองด้านดังกล่าว

หากเราได้ศึกษาคัมภีร์อัล กุรอาน และบรรดาริวายะฮ ( คํารายงาน) ที่มาจากท่านศาสทูตแห่งอัลลอฮ ( ศ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) เราก็จะประจักษ์แจ้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และจะได้บทสรุปเป็นอย่างดีว่า อิสลามนั้นครอบคลุมในทกๆ ด้านแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ในเรื่องของการให้ความสําคัญต่อสุขภาพของร่างกาย คำสอนต่างๆ เกี่ยวกับพลนามัย คุณค่าต่างๆของผัก ผลไม้และอาหาร รวมทั้งวิธีการรับประทานอาหารซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของหลักคําสอนแห่งอิสลามเลยทีเดียว ซึ่งบางส่วนจากคําสอนเหล่านั้นสำหรับโลกปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า มันคือความมหัศจรรย์ ตัวอย่างของประเด็นดังกล่าว ได้แก่คําพูดของผู้เขียนหนั งสือ (การนอนและอาหาร) ซึ่งเขาไดเขียนโดยอ้างถึงคำกล่าวของท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า “ในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าผักกาดหอมนั้นเพียบพร้อมไปด้วยแคลเซี่ยมและวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และวิตามินดี (อี1) ด้วยเหตุนี้เองมันจึงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้เพิ่มมากขึ้น และที่น่ามหัศจรรย์ก็คือ ท่านมัรฮูมกุลัยนีย์ ได้บันทึกฮะดิษ (รายงาน) บทหนึ่งจากท่านอิมามซอดิก (อ.) ไว้ในหนังสือ อัล กาฟี ว่า “ผักกาดหอมจะช่วยบํารุงเลือดได้ดียิ่งกว่าผักชนิดอื่นๆ”