รายงานภาพ ภายในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)

726

รายงานภาพ ภายในฎอเรียอ์ สุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ เมือง กัรบาลาอ์อิรัก

ใยนกร

หพยำน

ไะยพน

ลบดนร

อาขุอร

อาขตกร