สีสันและบรรยากาศคืน “อีดฆอดีร” ณ ฮะรัม อิมามอาลี(อ)

6

รายงานภาพบรรยากาศและสีสันในค่ำคืน “อีดฆอดีรคุม” ณ ฮะรัม อิมามอาลี(อ) เมือง นายัฟ อิรัก