สีสันและบรรยากาศคืน “อีดฆอดีร” ณ ฮะรัม อิมามอาลี(อ)

รายงานภาพบรรยากาศและสีสันในค่ำคืน “อีดฆอดีรคุม” ณ ฮะรัม อิมามอาลี(อ) เมือง นายัฟ อิรัก

518

รายงานภาพบรรยากาศและสีสันในค่ำคืน “อีดฆอดีรคุม” ณ  ฮะรัม อิมามอาลี(อ)  เมือง นายัฟ อิรัก