เปลวไฟแห่งมาร

1

ท่านอิมามบาเก็ร (อ.) กล่าวว่า “แท้จริงความโกรธคือเปลวไฟที่มารร้ายจุดขึ้นในหัวใจของผู้คนทั้งหลาย”

คำอธิบาย

น้อยครั้งที่มนุษย์ทำหรือตัดสินใจอะไรลงไปในขณะโกรธแล้ว จะไม่มานั่งเสียใจภายหลัง เพราะเปลวไฟแหง่ความโกรธลุกโชนขึ้นเมื่อใดสติปัญญาจะถูกทิ้งไป ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ จะถูกนำพาไปสู่การกระทำ ที่บางครั้งชั่วชีวิตนี้ ไม่อาจทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เลย

ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเปลวไฟแหง่ความโกรธลุกโชนขึ้น จงรีบดับมันเสียเถิด เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจเผาทั้งชีวิตของเราและผู้อื่นให้วอดวายได้