คำสอนจากอิมามอาลี(อ)ถึงมาลิก อัซตัร (ผู้ปกครองรัฐในทัศนะอิสลาม) ตอนที่ 1

18

การดำรงอยู่ของรัฐทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรม นี่คือ นโยบายที่ดีที่สุด

(เหล่านี้คือ คำตักเตือนซึ่งอิมามอาลี(อ) ผู้รับใช้แห่งพระผู้เป็นเป็นเจ้าได้ให้แก่ มาลิก อัชตัร บุตรของ ฮาริษ ในวาระแต่งตั้งให้มาลิก อัชตัร เป็นผู้ปกครองนครแห่งอียิปต์)

เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหา ผู้แปล(อุสามะห์) ได้ทำการจัดเรียบเรียงเป็น 22 หมวดหมู่ด้วยกัน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1 : จุดมุ่งหมายและหน้าที่อันเป็นพื้นฐานแห่งรัฐ

  1. รวบรวมภาษีต่างๆ เพื่อกองคลังสาธารณะ
  2. ญิฮาด (การต่อสู้เพื่อศาสนา) อย่างไม่ลดละ และต่อสู้คัดค้านเหล่าศัตรูทั้งมวล(ทั้งภายในและภายนอกประเทศ)
  3. ปรับแผนการต่างๆ เพื่อการสถาปนาซึ่งสังคมที่ทรงคุณธรรม
  4. ปรับแผนงานต่างๆ เพื่อความจำเริญมั่งคั่งของประเทศ

2 : คุณลักษณะของผู้นำ

  1. บรรดาผู้นำของรัฐบาลอิสลามต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

ก. ยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า

ข. เชื่อฟังปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้า

ค. ต้องดำเนินการทุกอย่างตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้โดยพระบัญชาของพระเจ้าในคัมภีร์ของพระองค์ เพราะไม่มีบุคคลใดจะได้รับความสุขและความสำเร็จได้ นอกจากบุคคลนั้นเชื่อฟังปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น บุคคลซึ่งไม่นำพาต่อพระบัญญัติย่อมพบกับชะตากรรมอันเลวร้ายและความย่อยยับอับโชคอย่างแน่นอน

ง.ทั้งกาย ใจ และวาจาของเขา ต้องเป็นไปเพื่อช่วยเหลือพระผู้เป็นเจ้า พระองค์นั้นจะทรงช่วยเหลือบุคคลผู้ช่วยเหลือพระองค์ และพระองค์จะทรงประทานเกียรติยศให้แก่ผู้ซึ่งให้เกียรติพระองค์

จ. ต้องกำจัดกิเลสต่างๆ ของเขาเองได้

ฉ. ต้องอดกลั้นควบคุมตนเองได้ เมื่อได้รับการยั่วเย้าจากสิ่งต่างๆ ที่จะนำเขาไปสู่ความเลวทรามและความผิดบาป

6.ฉันส่งท่านมาอยู่ในประเทศซึ่งได้เคยเห็นผู้ปกครองมามากมายแล้ว ทั้งยุติธรรมและอยุติธรรม ล้วนเคยมีมาแล้วก่อนหน้าท่าน ประชาชนเหล่านั้นจะยอมรับการปฏิบัติของท่าน ในลักษณะอาการเหมือนอย่างที่ท่านยอมรับเขาเหล่านั้น ซึ่งได้มีมาก่อนและพวกเขาจะพูดถึงท่านทำนองเดียวกับที่ท่านพูดถึงบุคคลเหล่านั้น แท้จริงแล้วบรรดาผู้รับใช้ทั้งหลายของอัลลอฮ์นั้นย่อมเป็นที่รู้กันจากสิ่งที่พระองค์ทำให้ประชาชนเหล่านั้นกล่าวถึง

7.ท่านต้องน้อมไปสู่การกระทำที่ดีงามทั้งหลาย

8.จงสำรวมในการควบคุมความอยากในทางเนื้อหนังมังสาของท่าน

9.ท่านจะต้องมีความยุติธรรมต่อตนเอง หากท่านจะป้องกันมิให้สิ่งผิดบทบัญญัตินั้นเกิดขึ้น