ประมวล 7 ภาพ พิเศษจากฮะรัมอิมามมูซา กาซิมและอิมามญะวาด(อ) ในเมือง กาศิมัยนฺ อิรัก

230

http://fa.shafaqna.com