บรรยากาศ มัสยิดนบี (รายงานภาพ)

369

มัสยิดนบี ตั้งอยู่ทางเหนือของนครมะดีนะห์ เนื่องจากเป็นที่ฝังศพของท่านศาสดา(ซล) จึงถูกรู้จักในนาม ฮะรัม นาบาวี

มัสยิดนบี สร้างขึ้นโดยท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล)พร้อมกับบรรดาสาวกของท่านทั้งชาวมุฮายีรีนและอันศอร ในปีแรกของฮิจเราะห์ หลังจากวันแรกที่เข้าสู่เมืองมะดีนะห์

สุสานของท่านศาสดา อยู่ภายในบ้านของท่าน และหลังจากมีการขยายอานาเขตบริเวณมัสยิด ทำให่วันนี้ สุสานท่านศาสดาผนวกเข้ากับบริเวณของมัสยิดด้วย

http://fa.alalam.ir/news