เหลียวมองประวัติการแปลอัลกุรอานในประเทศไทย

473

ในประเทศไทย คัมภีร์อัลกุรอานได้รับการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยท่านอดีตจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสตร์ ซึ่งเป็นการแปลและอธิบายความหมายพร้อมๆ กัน จึงทำให้ผู้อ่านไม่ทราบว่าแม่บทในภาษาอาหรับเป็นอย่างไร

ในกลางคริสต์ทศวรรษที่ 70 คุณดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ได้เป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์ความหมายอัลกุรอาน ที่แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณครูอิสมาอีล อะหมัด ปากพยูน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการแปลครั้งนี้ ต่อมาคุณมัรวาน สะมะอูนได้ทุ่มเทความสามารถและกำลังกายแปลความหมายของอัลกุรอานให้กะทัดรัดขึ้นอีก พยายามรักษาสำนวนให้ใกล้เคียงกับแม่บทให้มากที่สุด ซึ่งก็ได้กลายเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับชาวไทยมาหลายปี แต่ก็ยังมีข้อบกพร่อง เช่นประโยคแปลถึงแม้จะตรงกับแม่บทแต่ก็ผิดกับสำนวนไทย การแปลความหมายผิด การแปลขาดตอน เป็นต้น

ต่อมาสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับได้แปลความหมายอัลกุรอานตีพิมพ์ออกมาอีก โดยมีฟุตโน้ตอธิบายความหมาย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในเวลานี้ แต่การแปลนี้ ก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาความสมดุลระหว่างการพยายามรักษาคำในแม่บทเดิมและการใช้สำนวนไทยได้ อัลกุรอานจึงท้าทายนักแปลตลอดเวลา ให้ยอมรับว่า อัลกุรอานแปลไม่ได้ อัลกุรอานคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าที่บริบูรณ์ เป็นคัมภีร์ที่มานำทางมนุษยชาติชั่วฟ้าดินสลาย

นอกจากนี้ยังมีการแปลของ คุณชากิรีน บุญมาเลิศ เป็นการแปลที่ละเอียด มีเชิงอรรถด้านล่างเพื่อขยายความ สร้างความเข้าใจได้ดีขึ้น สมบูรณ์กว่าการแปลของฉบับอื่นที่ผ่านมา ลักษณะการแปลใกล้เคียงกับการแปลของสมาคมนักศึกษาอาหรับ และมีการปรับสำนวนภาษาไทยให้อ่านเข้าใจได้มากกว่า

การแปลอีกฉบับหนึ่งแปลโดยคุณ บรรจง บินการซัน เป็นการแปลล่าสุด ซึ่งถือว่ามีความสมบูรณ์ไม่น้อยเลยที่เดียว จุดเด่นของงานแปลฉบับนี้คือ การใช้สำนวนการเป็นเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม น่าเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ก็คาดหวังว่าในอนาคตหน้าจะมีการแปล อัลกุรอาน ขึ้นมาอีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่จะมีงานแปลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานอีกหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในสังคมอย่างน้อยที่สุดเป็นการช่วยเหลือกัน ในการเผยแพร่พระดำรัสแห่งพระเจ้า เพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อมวลมนุษย์ชาติทั้งโลกนี้

ขอขอบคุณเว็บไซต์ตักรีบ

http://www.taqrib.info