10 เงื่อนไขของการบริจาคที่ถูกตอบรับ

598

การบริจาคทานย่อมมีเงื่อนไขของมันที่จำต้องคำนึงอยู่เสมอ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้

1 เลือกสรรในสิ่งที่ดีที่สุด หาใช่สิ่งที่ไร้ค่า

อัลกุรอานกล่าวว่า

ﻳﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻧْﻔِﻘُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻃَﻴِّﺒﺎﺕِ ﻣﺎ ﻛَﺴَﺒْﺘُﻢْ ﻭَ ﻣِﻤَّﺎ ﺃَﺧْﺮَﺟْﻨﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻭَ ﻟﺎ ﺗَﻴَﻤّﻤُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﺒِﻴﺚَ ﻣِﻨْﻪُ ﺗُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﻭَ ﻟَﺴْﺘُﻢْ ﺑِﺁﺧِﺬِﻳﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﺃَﻥْ ﺗُﻐْﻤِﻀُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻭَ ﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻏَﻨِﻰٌّ ﺣَﻤِﻴﺪٌ

ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดี ๆ ของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้ และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดิน สำหรับพวกเจ้า และพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาค ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าเองก็มิใช่จะเป็นผุ้รับมันไว้ นอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตาในการรับมันเท่านั้น และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ (ซูเราะฮ์ อัลบากอเราะฮ์ โองการที่ 267 )

2 ควรเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์

อัลกุรอานกล่าวว่า

ﻭَ ﻳُﺆْﺛِﺮُﻭﻥَ ﻋَﻠﻰ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻭَ ﻟَﻮْ ﻛﺎﻥَ ﺑِﻬِﻢْ ﺧَﺼﺎﺻَﺔٌ

ความว่า และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องการตระหนี่ที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ(ซูเราะฮ์ ฮัชร์ โองการที่ 9 )

3 จงบริจาคให้กับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ

ﻟِﻠْﻔُﻘَﺮﺍءِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃُﺣْﺼِﺮُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪ

ความว่า คือให้บริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ยากจนที่ถูกจำกัดตัวให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ (ซูเราะฮ์ บะกอเราะฮ์ โองการที่ 273 )

4 ควรปกปิดในการบริจาค

ﻭَ ﺇِﻥْ ﺗُﺨْﻔُﻮﻫﺎ ﻭَ ﺗُﺆْﺗُﻮﻫَﺎ ﺍﻟْﻔُﻘَﺮﺍءَ ﻓَﻬُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻜُﻢْ

ความว่า และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมัน และให้มันแก่บรรดาผุ้ยากจนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่า(ซูเราะฮ์ บะกอเราะฮ์ โองการที่ 271 )

5 อย่าลำเลิกและก่อความเดือนร้อนในการบริจาค

ﻳﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟﺎ ﺗُﺒْﻄِﻠُﻮﺍ ﺻَﺪَﻗﺎﺗِﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻦِّ ﻭَ ﺍﻟْﺄَﺫﻯ

ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าไร้ผล ด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือดร้อน(ซูเราะฮ์ บะกอเราะฮ์ โองการที่ 264 )

6 ต้องบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ﻳُﻨْﻔِﻘُﻮﻥَ ﺃَﻣْﻮﺍﻟَﻬُﻢُ ﺍﺑْﺘِﻐﺎءَ ﻣَﺮْﺿﺎﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ

ความว่า และอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขา เพื่อแสวงหาความพึงใจของอัลลอฮ์ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาเอง (ซูเราะฮ์ บะกอเราะฮ์ โองการที่ 265 )

7 ให้ถือว่าสิ่งที่บริจาคไปนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ถึงแม้นว่ามันจะยิ่งใหญ่ก็ตาม

ﻭَ ﻟﺎ ﺗَﻤْﻨُﻦْ ﺗَﺴْﺘَﻜْﺜِﺮُ

ความว่า และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย (ซูเราะฮ์ มุดัดซีร์ โองการที่ 6 )

8 บริจาคในส่วนที่ตนเองรักและชอบ

لَنْ ﺗَﻨﺎﻟُﻮﺍ ﺍﻟْﺒِﺮَّ ﺣَﺘَّﻰ ﺗُﻨْﻔِﻘُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻥَ

ความว่า พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลยจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคจากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ (ซูเราะฮ์ อาลิอิมรอน โองการที่ 92 )

9 ถือว่าตนเป็นเพียงแค่สื่อกลางระหว่างมัคลูกกับพระองค์ อย่าคิดว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง

ﻭَ ﺃَﻧْﻔِﻘُﻮﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺟَﻌَﻠَﻜُﻢْ ﻣُﺴْﺘَﺨْﻠَﻔِﻴﻦَ ﻓِﻴﻪِ

ความว่า และจงบริจาคในทางของอัลลอฮจากสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมัน (ซูเราะฮ์ ฮะดิด โองการที่ 7 )

10 ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรม เพราะทรัพย์สินเหล่านี้เท่านั้นที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับ

ﺇِﻧَّﻤﺎ ﻳَﺘَﻘَﺒَّﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺘَّﻘِﻴﻦَ

ความว่า แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรับจากหมู่ผู้มีความยำเกรงเท่านั้น (ซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 27 )

อ้างอิง จากหนังสือตัฟซีร์ อัลมีซาน โองการที่ 12 ซูเราะฮ์ ฮะดีด